تولید کننده

خوراک دام

طیور

ارائه

تخم

نطفه دار

جوجه یه روزه

خوراک مخصوص

خرید تضمینی

محصول خروجی

مرغ بومی

ارائه

 
 

تولید کننده جوجه یک روزه

شایان ذکر است محصولات طیور شرکت مشهد طیور با جیره های متنوع بر اساس سویه های رایج موجود در ایران و با لحاظ نمودن شرایط اقلیمی و تجارب شخصی مرغدار تهیه و تنظیم و تولید می گردد بنابراین توصیه های ما بر اساس دانش و تجربیات علمی روز در سطح جهان می باشد تا با کاربردی کردن تفکر علم روز دنیا در صنعت دام و طیور ایران، همواره بتوانیم به بهترین محصول با کیفیت برسیم چرا که مصمم به تولید برتریم. در این راستا گروه علمی شرکت مشهد طیور همواره در کنار مرغداران عزیز وظیفه راهنمایی مرغداران و سایر علاقمندان شاغل در صنعت مرغ وطیور را بر عهده دارد.

خوراک دام و طیور مشهد طیور

شایان ذکر است محصولات طیور شرکت مشهد طویر با جیره های متنوع بر اساس سویه های رایج موجود در ایران و با لحاظ نمودن شرایط اقلیمی و تجارب شخصی مرغدار تهیه و تنظیم و تولید می گردد بنابراین توصیه های ما بر اساس دانش و تجربیات علمی روز در سطح جهان می باشد تا با کاربردی کردن تفکر علم روز دنیا در صنعت دام و طیور ایران، همواره بتوانیم به بهترین محصول با کیفیت برسیم چرا که مصمم به تولید برتریم. در این راستا گروه علمی شرکت مشهد طیور همواره در کنار مرغداران عزیز وظیفه راهنمایی مرغداران و سایر علاقمندان شاغل در صنعت مرغ وطیور را بر عهده دارد.

تولید کننده مرغ بومی و تخم مرغ محلی

شایان ذکر است محصولات طیور شرکت مشهد طیور با جیره های متنوع بر اساس سویه های رایج موجود در ایران و با لحاظ نمودن شرایط اقلیمی و تجارب شخصی مرغدار تهیه و تنظیم و تولید می گردد بنابراین توصیه های ما بر اساس دانش و تجربیات علمی روز در سطح جهان می باشد تا با کاربردی کردن تفکر علم روز دنیا در صنعت دام و طیور ایران، همواره بتوانیم به بهترین محصول با کیفیت برسیم چرا که مصمم به تولید برتریم. در این راستا گروه علمی شرکت مشهد طیور همواره در کنار مرغداران عزیز وظیفه راهنمایی مرغداران و سایر علاقمندان شاغل در صنعت مرغ وطیور را بر عهده دارد.